Penggunaan maklumat atau guna semula maklumat harus mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan dibawah.

1. Penggunaan data di bawah syarat-syarat ini:
Pemilik data membenarkan penggunaan data tanpa sebarang bayaran.

2. Pengguna boleh melakukan tindakan berikut:
(i) Salin, terbitkan, edarkan dan pindahkan data;

(ii) Menyesuaikan data;

(iii) Penggunaan data untuk tujuan komersial dan bukan komersial; dan

(iv) Gabungkan data dengan data lain atau sertakan data dalam produk atau aplikasi yang dibuat oleh Pengguna.

3. Jika melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam perenggan 2, Pengguna HARUS:
(i) Sebutkan sumber data dalam produk atau aplikasi berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh pemilik data;

(ii)Berikan pautan ke Syarat Penggunaan ini; dan

(iii) Sekiranya pemilik data tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan kepemilikan data harta intelek, Pengguna mesti menggunakan dan memasukkan pernyataan berikut:
“Data dan maklumat tertakluk kepada Syarat Penggunaan Data Terbuka Kerajaan Malaysia 1.0”

4.PENGECUALIAN
Syarat Penggunaan ini tidak memberikan hak terhadap:
(i) Data peribadi;

(ii) Nama, lambang, logo atau simbol rasmi dari pemilik data;

(iii) Logo organisasi atau jabatan sektor awam;

(iv)Lambang royalti dan lambang tentera;

(v) Hak pihak ketiga yang tidak mempunyai hak pemilik data;

(vi) Sebarang hak intelektual termasuk hak paten, tanda dagang dan reka bentuk; dan

(vii) Gandingan identiti seperti Pasport Malaysia, MyKad.

5. TIADA JAMINAN
(i) Data dalam bentuk seperti yang diberikan oleh pemilik data. Pemilik data dikecualikan dari sebarang pernyataan, jaminan, kewajipan dan liabiliti berkenaan dengan data tersebut; dan

(ii)Pemilik data tidak bertanggungjawab atas kesalahan dan kehilangan data. Pemilik data tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kecederaan atau kerosakan akibat penggunaan data tersebut. Pemilik data tidak memberikan jaminan bahawa data tertentu akan diberikan secara berterusan.

6. UNDANG-UNDANG
Syarat Penggunaan ini diatur oleh undang-undang bidang kuasa dan pemilik data adalah pemilik utama data.

Tarikh Pindaan: 30 SEPTEMBER 2015

Sumber: data.gov.my

Dataset Kedah Regional Development Authority