UNIT AUDIT DALAM

KETUA UNIT
Mohd Hafizuddin bin Mohd Asri

Tel : +604-7205394
Email : hafizuddinasri@keda.gov.my

Fungsi :

Mengkaji dan menilai tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa;

Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan;

Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem termasuk sistem ICT;

Melaporkan kepada Pengurus Besar hasil pengauditan dan membuat susulan terhadap kemajuan tindakan perkara yang dibangkitkan;

Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Pengurus Besar; dan

Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.