STRATEGI PEMBANGUNAN KEDA

Tahun 2012 merupakan tahun permulaan bagi Rancangan  Malaysia Kesepuluh (RMKe-10).

Strategi pembangunan bagi tahun 2012 meliputi 3 bidang utama iaitu:
i.    Pembangunan Ekonomi
–    peningkatan pendapatan

ii.    Pembangunan Modal Insan
–    pembangunan  sikap dan kemahiran

iii.    Pembangunan Fizikal
–    peningkatan taraf kualiti dan taraf hidup

Strategi tersebut dibentuk berasaskan kepada keperluan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Tumpuan terus diberikan kepada pembangunan rakyat termiskin dan miskin secara menyeluruh di dalam Wilayah KEDA. Pelaksanaannya adalah melalui program-program di bawah Program Pembangunan Wilayah, Program Pembangunan Luar Bandar Bersepadu dan Program Mengarusperdana Latihan Vokasional dan Kemahiran yang mengandungi 8 projek pembangunan.